Üldtingimused

 

Põhisätted

    Käesolevad üldtingimused (edaspidi "tingimused") on välja antud:

 

E8company s.r.o.

COMPANY LTD.

KÄIBEMAKSUKOHUSTUSLASE NUMBER: SK2120771488

registrijärgne asukoht: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Slovakkia           

Kontaktandmed:

info@e8shop.sk

 (edaspidi "Müüja")

 

    Käesolevad tingimused reguleerivad Müüja ja füüsilise isiku, kes sõlmib ostulepingu väljaspool oma äritegevust tarbijana või oma äritegevuse raames (edaspidi "Ostja"), vastastikuseid õigusi ja kohustusi veebilehel www.e8shop.sk (edaspidi "Veebipood") asuva veebiliidese kaudu.
    Tingimused on müügilepingu lahutamatu osa. Kõik müügilepingu erisätted on käesolevate tingimuste sätete suhtes ülimuslikud.
    Käesolevad tingimused ja ostuleping on sõlmitud slovaki keeles.

 

Teave kaupade ja hindade kohta

    Teave kaupade kohta, sealhulgas üksikute kaupade hind ja peamised omadused, on esitatud üksikute kaupade kohta veebipoe kataloogis. Kaupade hinnad sisaldavad käibemaksu, kõiki sellega seotud tasusid ja kauba tagastamiskulusid, kui kaupa ei saa oma olemusest tulenevalt tagastada tavalise postimeetodiga. Kaupade hinnad jäävad kehtima selle aja jooksul, mil need on veebipoes kuvatud. See säte ei välista läbirääkimiste pidamist müügilepingu sõlmimiseks individuaalselt kokkulepitud tingimustel.
    Kõik veebipoe kataloogis esitatud kaubad on ainult informatiivsed ja müüja ei ole kohustatud sõlmima nende kaupade kohta müügilepingut.
    Veebipoes on avaldatud teave kaupade pakendamise ja kohaletoimetamisega seotud kulude kohta.
    Kauba ostuhinnast tehtavaid allahindlusi ei saa omavahel kombineerida, kui müüja ja ostja ei ole kokku leppinud teisiti.

 

Tellimus ja ostulepingu sõlmimine

    Ostja poolt ostulepingu sõlmimisega seoses kaugside kasutamise kulud (internetiühenduse kulud, telefonikõnede kulud) kannab ostja ise. Need kulud ei erine põhimäärast.
    Ostja tellib kaupa järgmiselt:
         oma kliendikonto kaudu, kui ta on eelnevalt veebipoes registreerunud,
         täites tellimisvormi ilma registreerimiseta.  
    Tellimuse esitamisel valib ostja kauba, kaubaartiklite arvu, makseviisi ja tarne.
    Enne tellimuse saatmist on ostjal võimalik kontrollida ja muuta tema poolt sisestatud andmeid. Ostja saadab tellimuse Müüjale, vajutades nupule "Kinnita tellimus". Müüja peab tellimuses esitatud teavet õigeks. Tellimuse kehtivuse eelduseks on kõigi kohustuslike andmete täitmine tellimisvormis ja ostja kinnitus, et ta on tutvunud käesolevate tingimustega.
    Müüja saadab Ostjale kohe pärast tellimuse kättesaamist kinnituse tellimuse kättesaamise kohta e-posti aadressile, mille Ostja esitas tellimuse esitamisel. See kinnitus on automaatne ja seda ei loeta lepingu sõlmimiseks. Kinnitusele lisatakse müüja kehtivad tingimused. Ostuleping sõlmitakse alles pärast seda, kui müüja on saanud tellimuse. Teade tellimuse kättesaamisest saadetakse ostja e-posti aadressile.
    Juhul, kui Müüja ei saa täita mõnda tellimuses esitatud nõuet, saadab Müüja Ostja e-posti aadressile muudetud pakkumise. Muudetud pakkumist loetakse uueks ostulepingu ettepanekuks ja ostuleping sõlmitakse sellisel juhul Ostja kinnitusega selle pakkumise vastuvõtmise kohta Müüjale tema käesolevates tingimustes nimetatud e-posti aadressil.
    Kõik Müüja poolt vastu võetud tellimused on siduvad. Ostja võib tellimuse tühistada, kuni ta on saanud teate, et müüja on tellimuse vastu võtnud. Ostja võib tellimuse tühistada telefoni teel Müüja telefoninumbrile või elektroonilise sõnumi teel Müüja e-posti aadressile, nagu on sätestatud käesolevates tingimustes.
    Kui Müüja on ilmselgelt tehniliselt eksinud veebipoes või tellimuse vormistamise käigus kauba hinnas, ei ole Müüja kohustatud tarnima kaupa Ostjale sellise ilmselgelt eksliku hinna eest, isegi kui Ostjale on saadetud automaatne kinnitus tellimuse kättesaamise kohta vastavalt käesolevatele tingimustele. [S1] Müüja teavitab Ostjat veast viivitamata ja saadab Ostjale tema e-posti aadressile muudetud hinnapakkumise. Muudetud pakkumist loetakse uueks ostulepingu projektiks ja ostuleping sõlmitakse sellisel juhul Ostja poolt Müüja e-posti aadressile saadetud kättesaamise kinnitusega.

 

Kliendikonto

    Pärast Ostja registreerimist veebipoes saab Ostja juurdepääsu oma kliendikontole. Ostja saab oma kliendikontolt tellida kaupu. Ostja võib kaupa tellida ka ilma registreerimata.
    Kliendikonto registreerimisel ja kaupade tellimisel on Ostja kohustatud esitama õigeid ja tõeseid andmeid. Ostja on kohustatud kasutajakontol esitatud andmeid alati uuendama, kui need muutuvad. Ostja poolt kliendikontol ja kauba tellimisel esitatud andmed loetakse Müüja poolt õigeks.
    Juurdepääs kliendikontole on tagatud kasutajanime ja parooliga. Ostja on kohustatud hoidma oma kliendikontole juurdepääsuks vajalikku teavet konfidentsiaalsena. Müüja ei vastuta kliendikonto väärkasutuse eest kolmandate isikute poolt.
    Ostjal ei ole õigust lubada kolmandatel isikutel kasutada kliendikontot.
    Müüja võib kasutajakonto sulgeda, eelkõige juhul, kui Ostja ei kasuta oma kasutajakontot pikema aja jooksul või kui Ostja rikub oma kohustusi, mis tulenevad ostulepingust ja käesolevatest tingimustest.
    Ostja tunnistab, et kasutajakonto ei pruugi olla pidevalt kättesaadav, eelkõige seoses Müüja riist- ja tarkvaraseadmete vajaliku hooldusega või kolmandate isikute riist- ja tarkvaraseadmete vajaliku hooldusega.


Maksetingimused ja kaupade tarnimine

    Ostja võib tasuda kauba hinna ja kõik müügilepingu alusel kauba tarnimisega seotud kulud järgmiselt:
         kauba kättesaamisel sularahas,
    Ostja on kohustatud koos ostuhinnaga tasuma Müüjale kauba pakkimise ja tarnimisega seotud kulud lepingujärgses summas. Kui allpool ei ole sõnaselgelt teisiti sätestatud, sisaldab ostuhind ka kauba kohaletoimetamise kulusid.
    Sularahas maksmise korral tuleb ostuhind tasuda kauba kättesaamisel.
    Mittesularahalise makse korral on Ostja kohustus ostuhinna tasumiseks täidetud, kui vastav summa kantakse Müüja pangakontole.
    Müüja ei nõua Ostjalt ettemaksu ega muud sarnast ettemaksu. Ostuhinna tasumine enne kauba väljasaatmist ei kujuta endast tagatisraha.
    Müügiregistri seaduse kohaselt on Müüja kohustatud väljastama Ostjale sularahakviitungi. Samal ajal on ta kohustatud registreerima saadud müügi maksuhaldurile internetis, tehnilise rikke korral hiljemalt 48 tunni jooksul.
    Kaup toimetatakse ostjale kätte:
         ostja poolt tellimuses märgitud aadressile.
         lähetuskontori kaudu ostja poolt määratud lähetuskontori aadressile,
    Tarneviisi valik tehakse tellimise käigus.
    Kauba kohaletoimetamise maksumus, sõltuvalt kauba lähetamise ja kättesaamise viisist, on täpsustatud Ostja tellimuses ja Müüja tellimuse kinnituses. Kui tarneviis on kokku lepitud Ostja erisoovist lähtuvalt, kannab Ostja riski ja kõik selle tarneviisiga seotud lisakulud.
  Kui Müüja on ostulepingu alusel kohustatud tarnima kauba Ostja poolt Ostutellimuses määratud kohta, on Ostja kohustatud kauba üleandmisel vastu võtma. Kui ostjast tulenevatel põhjustel on vaja kaupa korduvalt või tellimuses ettenähtust erineval viisil tarnida, tasub ostja kauba korduva tarnimisega seotud kulud või teistsuguse tarneviisiga seotud kulud.
  Kauba kättesaamisel vedajalt peab ostja kontrollima kauba pakendi puutumatust ja puuduste ilmnemisel teavitama sellest viivitamatult vedajat. Kui pakend on kahjustatud, mis viitab omavolilisele sissetungile, võib ostja jätta saadetise vedajalt vastu võtmata.
  Müüja väljastab ostjale maksudokumendi - arve. Maksudokument lisatakse tarnitud kaubale.[S2] 
  Ostja omandab kauba omandiõiguse, makstes kauba eest kogu ostuhinna, sealhulgas tarnekulud, kuid mitte enne kauba üleandmist. Vastutus kauba juhusliku kadumise, kahjustumise või hävimise eest läheb ostjale üle kauba vastuvõtmise ajal või siis, kui ostja oli kohustatud kauba vastu võtma, kuid ei teinud seda müügilepingut rikkudes.

Lepingust taganemine

    Ostjal, kes on sõlminud ostulepingu väljaspool oma äritegevust tarbijana, on õigus ostulepingust ilma põhjendusi esitamata taganeda.
    Taganemisperiood on 14 päeva
         alates kauba kättesaamise kuupäevast,
         alates kauba viimase tarne kättesaamise kuupäevast, kui lepingu esemeks on mitut liiki kaup või mitme osa tarnimine.
         alates esimese kaubatarne kättesaamise kuupäevast, kui lepingu esemeks on korrapäraselt korduv kaubatarne.
    Ostja ei saa muu hulgas müügilepingust taganeda:
         teenuste osutamise kohta, kui need on osutatud tema eelneval selgesõnalisel nõusolekul enne taganemisperioodi lõppu ja müüja on ostjat enne lepingu sõlmimist teavitanud, et tal ei ole sellisel juhul õigust lepingust taganeda, ning kui teenus on täielikult osutatud,
         kaupade tarnimine või teenuste osutamine, mille hind sõltub finantsturu kõikumistest, mis ei sõltu müüja tahtest ja mis võivad toimuda taganemisperioodi jooksul,
         selliste alkohoolsete jookide tarnimine, mille hind on lepingu sõlmimisel kokku lepitud, mida võib tarnida alles pärast kolmekümne päeva möödumist ja mille hind sõltub müüja tahtest sõltumatult turukõikumistest,
         ostja soovide kohaselt kohandatud kaupade, eritellimusel valmistatud kaupade või spetsiaalselt ühele ostjale mõeldud kaupade tarnimine,
         kergesti riknevate kaupade ja selliste kaupade tarnimine, mis oma olemuselt on pärast tarnimist pöördumatult segunenud teiste kaupadega,
         pitseeritud pakendis kaupade tarnimine, mis ei sobi tagastamiseks tervislikel või hügieenilistel põhjustel ja mille kaitsepakend on pärast tarnimist kahjustatud,
         helisalvestiste, pildisalvestiste, fonogrammide, audiovisuaalsete salvestiste, raamatute või arvutitarkvara tarnimine, kui need müüakse kaitsepakendis ja ostja on selle pakendi lahti pakkinud,
         ajalehtede, perioodiliste väljaannete või ajakirjade tarnimine, välja arvatud müük tellimuslepingu alusel ja kaitsvas pakendis tarnimata raamatute müük,
         elektroonilise sisu tarnimine muul kui materiaalsel andmekandjal, kui tarnimine on algatatud ostja selgesõnalisel nõusolekul ja ostja on teatanud, et teda on nõuetekohaselt teavitatud sellest, et ta kaotab õiguse lepingust taganeda, kui ta avaldab oma nõusolekut,
         muudel seaduse nr 102/2014 Coll. artikli 7 lõikes 6 osutatud juhtudel. tarbijakaitse kohta kaupade müümisel või teenuste osutamisel kauglepingu või väljaspool müüja tegevuskohta sõlmitud lepingu alusel, muudetud kujul.
    Taganemistähtajast kinnipidamiseks peab ostja saatma taganemisdeklaratsiooni taganemistähtaja jooksul.
    Müügilepingust taganemiseks võib Ostja kasutada Müüja poolt esitatud taganemisvormi näidist. Ostja peab saatma taganemisavalduse käesolevates tingimustes nimetatud Müüja e-posti või postiaadressile. Müüja kinnitab ostjale viivitamata vormi kättesaamist.
    Ostja, kes on lepingust taganenud, on kohustatud tagastama kauba Müüjale 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemist. Ostja kannab kauba tagastamise kulud Müüjale, isegi kui kaupa ei saa selle olemuse tõttu tagastada tavalise postimeetodiga.
    Kui ostja taganeb lepingust, tagastab müüja ostjale kõik ostjalt saadud raha, sealhulgas tarnekulud, viivitamata, kuid hiljemalt 14 päeva jooksul pärast lepingust taganemist. Müüja hüvitab Ostjale mis tahes muul viisil ainult siis, kui Ostja on sellega nõus ja kui Müüja ei kanna täiendavaid kulusid.
    Kui Ostja on valinud muu tarneviisi kui Müüja pakutud odavaim tarneviis, hüvitab Müüja Ostjale kauba tarnekulud summas, mis vastab pakutud odavaimale tarneviisile.
    Kui ostja taganeb müügilepingust, ei ole müüja kohustatud tagastama ostjale saadud raha enne, kui ostja on kauba müüjale üle andnud või tõestanud, et ta on kauba müüjale lähetanud.
  Ostja peab kauba müüjale tagasi saatma kahjustamata, kandmata ja määrdumata ning võimaluse korral originaalpakendis. Müüjal on õigus ühepoolselt tasaarvestada kauba kahjustamise hüvitamise nõue ostja ostuhinna tagasimaksmise nõudega.
  Müüjal on õigus taganeda müügilepingust, kui kaup on laostunud, kaup ei ole kättesaadav või kui kauba tootja, importija või tarnija on lõpetanud kauba tootmise või impordi. Müüja teavitab sellest viivitamata Ostjat tellimuses märgitud e-posti aadressi kaudu ja tagastab kõik Ostjalt lepingu alusel saadud rahasummad, sealhulgas tarnekulud, samal viisil või vajaduse korral Ostja määratud viisil 14 päeva jooksul alates ostulepingu tühistamise teatest.

Õigused seoses puuduliku täitmisega

1.    Müüja vastutab ostja ees selle eest, et kaup on kauba kättesaamisel puudusteta. Eelkõige vastutab müüja ostja ees selle eest, et ajal, mil ostja võttis kauba üle:

         kaubal on poolte vahel kokkulepitud omadused ja kokkuleppe puudumisel müüja või tootja kirjeldatud omadused või ostja poolt kauba olemust arvestades ja müüja reklaami põhjal eeldatavad omadused,
         kaup on sobiv selleks, milleks müüja väidab, et seda kasutatakse või milleks seda liiki kaupu tavaliselt kasutatakse,
         kaup vastab kokkulepitud näidise või näidise kvaliteedile või valmistajakvaliteedile, kui kvaliteet või valmistajakvaliteet määrati kindlaks kokkulepitud näidise või näidise alusel,
         kaup on sobivas koguses või kaalus ja
         kaubad vastavad õigusaktides sätestatud nõuetele.
    Kui puudus ilmneb kuue kuu jooksul alates kauba kättesaamisest ostja poolt, loetakse kaup puudulikuks kauba kättesaamisel. Ostjal on õigus nõuda õigusi tarbekaupade puuduste korral, mis ilmnevad kahekümne nelja kuu jooksul alates kauba kättesaamisest. Käesolevat sätet ei kohaldata kauba suhtes, mis on müüdud madalama hinnaga, kuna sellel on defekt, mille tõttu on kokku lepitud madalam hind, või kauba tavapärasest kasutamisest tuleneva kulumise suhtes, kasutatud kauba suhtes, kuna sellel on defekt, mis vastab ostja poolt ülevõtmise ajal esinenud kasutus- või kulumisastmele, või kui see ilmneb kauba olemusest.
    Defekti korral võib Ostja esitada Müüjale pretensiooni ja nõuda:
         kui tegemist on defektiga, mida saab kõrvaldada:

- kauba defekti tasuta kõrvaldamine,

- kauba asendamine uue kaubaga,

         kui tegemist on defektiga, mida ei saa kõrvaldada:

- mõistlik allahindlus ostuhinnast,

- lepingust taganeda.

    Ostjal on õigus lepingust taganeda,
         kui kaubal on defekt, mida ei saa kõrvaldada ja mis takistab kauba nõuetekohast kasutamist puudusteta kaubana,
         kui kaupa ei saa nõuetekohaselt kasutada, sest defekt või defektid korduvad pärast parandamist,
         kui ta ei saa kaupa nõuetekohaselt kasutada, sest kaubal on suurem arv puudusi.
    Müüja on kohustatud nõude vastu võtma mis tahes asutuses, kus nõuet saab vastu võtta, võimaluse korral ka registrijärgses asukohas või tegevuskohas. Tarbija võib esitada kaebuse ka müüja määratud isikule. Kui tarbija kaebusega tegeleb müüja määratud isik, võib viimane kaebust käsitleda ainult parandatud kauba üleandmise teel, vastasel juhul edastatakse kaebus käsitlemiseks müüjale. Müüja on kohustatud väljastama Ostjale kirjaliku kinnituse selle kohta, millal Ostja kasutas oma õigust, mis on kaebuse sisu ja millist kaebuse käsitlemise meetodit Ostja nõuab, samuti kinnituse kaebuse käsitlemise kuupäeva ja meetodi kohta, sealhulgas kinnituse remondi ja remondi kestuse kohta, või kirjaliku põhjenduse kaebuse tagasilükkamise kohta.
    Kui tarbija esitab kaebuse, on müüja või müüja volitatud töötaja või määratud isik kohustatud teavitama tarbijat tema õigustest, mis tulenevad puudulikust täitmisest. Tarbija otsuse alusel, milliseid tema puudulikust täitmisest tulenevaid õigusi ta nõuab, on Müüja või tema poolt volitatud töötaja või määratud isik kohustatud määrama viivitamatult, keerulistel juhtudel hiljemalt kolme tööpäeva jooksul alates nõude esitamise kuupäevast, põhjendatud juhtudel, eelkõige kui on vaja kauba seisukorra keerulist tehnilist hindamist, hiljemalt 30 päeva jooksul alates nõude esitamise kuupäevast, kindlaks nõude käsitlemise viisi. . Kui nõude käsitlemise viis on kindlaks määratud, tuleb nõude, sealhulgas defekti kõrvaldamise, menetleda viivitamatult, põhjendatud juhtudel võib nõude menetleda hiljem. Kaebuse menetlemine, sealhulgas puuduse kõrvaldamine, ei tohi siiski võtta kauem aega kui 30 päeva alates kaebuse esitamise kuupäevast. Selle tähtaja möödumist loetakse oluliseks lepingurikkumiseks ja ostjal on õigus müügilepingust taganeda või õigus vahetada kaup uue kauba vastu. Hetkeks, mil Ostja avaldab Müüjale oma tahteavalduse (puuduliku täitmise õiguse kasutamine), loetakse nõude esitamise hetk.
    Müüja teavitab ostjat kirjalikult nõude tulemustest 30 päeva jooksul alates nõude esitamise kuupäevast.
    Ostjale ei kuulu õigus puudulikule täitmisele, kui ostja teadis enne asja ülevõtmist, et asjal on puudus, või kui ostja ise põhjustas puuduse.
    Õigustatud nõude korral on ostjal õigus saada hüvitist nõude esitamisega seotud mõistlikult kantud kulude eest. Ostja võib seda õigust kasutada Müüja juures ühe kuu jooksul pärast garantiiaja lõppemist.
  Ostja saab valida nõude esitamise viisi ja selle käsitlemise viisi, kui on mitu võimalust.
  Lepingupoolte õigusi ja kohustusi seoses puudulikust täitmisest tulenevate õigustega reguleerivad tsiviilseadustiku seaduse nr 40/1964 (muudetud kujul) paragrahvid 499-510, 596-600 ja 619-627 ning tarbijakaitseseaduse nr 250/2007 (muudetud kujul) paragrahvid.

Kohaletoimetamine

    Lepinguosalised võivad kogu kirjaliku kirjavahetuse teineteisele edastada elektrooniliselt.
    Ostja edastab kirjavahetuse Müüjale käesolevates tingimustes määratud e-posti aadressile. Müüja edastab ostjale kirjavahetuse ostja kliendikontol või tellimuses märgitud e-posti aadressile.

 

Kohtuväline vaidluste lahendamine

    Tarbijal on õigus pöörduda Müüja poole õiguskaitsevahendi saamiseks, kui ta ei ole rahul sellega, kuidas Müüja on tema kaebust käsitlenud, või kui ta usub, et Müüja on rikkunud tema õigusi. Tarbijal on õigus esitada alternatiivsele (kohtuvälisele) vaidluste lahendamise organile taotlus, kui müüja on vastanud eelmises lauses osutatud taotlusele eitavalt või ei ole sellele vastanud 30 päeva jooksul alates selle saatmisest. See ei piira tarbija õigust pöörduda kohtusse.
    Ostulepingust tulenevate tarbijavaidluste kohtuväliseks lahendamiseks on pädev Slovakkia kaubandusinspektsioon, asukohaga Prievozská 32, 827 99 Bratislava, ID nr: 17 331 927, kellega võib eespool nimetatud eesmärgil ühendust võtta aadressil Slovakkia kaubandusinspektsioon, keskinspektsioon, rahvusvaheliste suhete ja alternatiivse vaidluste lahendamise osakond, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, või elektrooniliselt aadressil ars@soi.sk või adr.@soi.sk. Interneti-aadress: https://www.soi.sk/. Müüja ja Ostja vaheliste ostulepingust tulenevate vaidluste lahendamiseks saab kasutada veebipõhist vaidluste lahendamise platvormi aadressil http://ec.europa.eu/consumers/odr.
    Euroopa tarbijakeskus Slovakkias, aadressil Mlynské nivy 44/a, 827 15 Bratislava, internetiaadress: http://esc-sr.sk/, on Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. mai 2013. aasta määruse (EL) nr 524/2013 (milles käsitletakse tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist ning millega muudetakse määrust (EÜ) nr 2006/2004 ja direktiivi 2009/22/EÜ (tarbijavaidluste veebipõhist lahendamist käsitlev määrus)) kohane kontaktasutus.
    Müüjal on õigus müüa kaupu kauplemisloa alusel. Kaubanduskontrolli teostab oma pädevuse piires kaubanduslubade osakonna pädev ringkonnakontor. Slovakkia kaubandusinspektsioon teostab järelevalvet seaduse nr 250/2007 Coll. tarbijakaitse kohta, muudetud kujul .

 

Lõppsätted

    Kõiki Müüja ja Ostja vahelisi kokkuleppeid reguleerib Slovakkia Vabariigi õigus. Kui müügilepinguga loodud suhe sisaldab rahvusvahelist elementi, lepivad pooled kokku, et suhet reguleerib Slovaki Vabariigi õigus. See ei piira tarbija õigusi, mis tulenevad üldiselt siduvatest õigusaktidest.
    Müüja ei ole Ostja suhtes seotud ühegi käitumisjuhendiga seaduse nr 250/2007 Coll. tarbijakaitse kohta, muudetud kujul.
    Kõik õigused Müüja veebisaidi, eelkõige autoriõigused sisule, sealhulgas lehekülje kujundusele, fotodele, filmidele, graafikale, kaubamärkidele, logodele ja muule sisule ja elementidele kuuluvad Müüjale. Keelatud on kopeerida, muuta või muul viisil kasutada veebilehte või selle mis tahes osa ilma Müüja loata.
    Müüja ei vastuta vigade eest, mis tulenevad kolmandate isikute sekkumisest veebipoodi või selle eesmärgile mittevastavast kasutamisest. Ostja ei kasuta e-poe kasutamisel menetlusi, mis võivad selle toimimist kahjustada, ega võta meetmeid, mis võimaldavad tal või kolmandatel isikutel omavoliliselt muuta või kasutada tarkvara või muid e-poe komponente või kasutada e-poodi või selle osa või tarkvara viisil, mis on vastuolus selle kavandatud kasutuse või eesmärgiga.
    Müüja arhiveerib ostulepingu, sealhulgas tingimused, elektroonilisel kujul ja see ei ole avalikult kättesaadav.
    Müüja võib tingimusi muuta või täiendada. See säte ei piira õiguste ja kohustuste kohaldamist, mis tekivad tingimuste eelmise versiooni kehtivusaja jooksul.
    Tingimustele on lisatud taganemisvormi näidis.

 

 

Käesolevad tingimused jõustuvad 1.1.2019.