GDPR-ile vastav privaatsuspoliitika

 

Põhisätted

Isikuandmete vastutav töötleja vastavalt seaduse nr 18/2018 Coll. isikuandmete kaitse kohta, muudetud kujul (edaspidi "seadus") on E8company s.r.o. IČO: 51723247, registrijärgne asukoht: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Slovakkia (edaspidi "vastutav töötleja").
    Operaatori kontaktandmed on järgmised

aadress: Ťačevská 1572/37, 08501 Bardejov, Slovakkia.

email:info@e8shop.sk

    Isikuandmed on igasugune teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta; tuvastatav füüsiline isik on füüsiline isik, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada eelkõige tunnuse, näiteks nime, identifitseerimisnumbri, asukohaandmete, võrgu tunnuse või füüsilise isiku füüsilise, füsioloogilise, geneetilise, vaimse, majandusliku, kultuurilise või sotsiaalse identiteedi ühe või mitme konkreetse elemendi alusel.
    Vastutav töötleja ei ole määranud andmekaitseametnikku. Vastutava isiku kontaktandmed on järgmised:

 

Töödeldavate isikuandmete allikad ja kategooriad

    Vastutav töötleja töötleb isikuandmeid, mille te olete vastutavale töötlejale esitanud, või isikuandmeid, mille vastutav töötleja on saanud teie tellimuse täitmise alusel.
    Vastutav töötleja töötleb teie isiku- ja kontaktandmeid ning lepingu täitmiseks vajalikke andmeid. 

 

Isikuandmete töötlemise seaduslik alus ja eesmärk

    Isikuandmete töötlemise seaduslik alus on
         vastutava töötleja õigustatud huvi otseturunduse pakkumiseks (eelkõige kommertsteadaannete ja uudiskirjade saatmiseks) vastavalt seaduse § 13 lõike 1 punktile f,
         Teie nõusolek töötlemiseks otseturunduse eesmärgil (eelkõige kommertsteadaannete ja uudiskirjade saatmiseks) vastavalt seaduse paragrahvi 13 lõike 1 punktile a, kui puudub kaupade või teenuste tellimus.
    Isikuandmete töötlemise eesmärk on
         teie tellimuse töötlemiseks ning teie ja vastutava töötleja vahelisest lepingulisest suhtest tulenevate õiguste ja kohustuste täitmiseks; tellimuse esitamisel on vaja isikuandmeid, mis on vajalikud tellimuse edukaks töötlemiseks (nimi ja aadress, kontaktandmed), isikuandmete esitamine on lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks vajalik nõue, ilma isikuandmete esitamiseta ei ole võimalik lepingut sõlmida või seda vastutava töötleja poolt täita,
         kommertsteadaannete saatmine ja muude turundustegevuste teostamine.
    Automaatne üksikotsuste tegemine seaduse paragrahvi 28 tähenduses toimub vastutava töötleja poolt. Te olete andnud selliseks töötlemiseks selgesõnalise nõusoleku. 

 

Isikuandmete säilitamise aeg

    Vastutav töötleja säilitab isikuandmeid
         teie ja vastutava töötleja vahelisest lepingulisest suhtest tulenevate õiguste ja kohustuste teostamiseks ning sellest lepingulisest suhtest tulenevate nõuete teostamiseks vajaliku aja jooksul (15 aasta jooksul alates lepingulise suhte lõppemisest).
         seni, kuni nõusolek isikuandmete töötlemiseks turustamise eesmärgil on tagasi võetud, kuid mitte kauem kui 15 aastat, kui isikuandmeid töödeldakse nõusoleku alusel. 
    Pärast säilitamisperioodi lõppu kustutab vastutav töötleja isikuandmed.

 

Isikuandmete vastuvõtjad (vastutava töötleja alltöövõtjad)

    Isikuandmete saajad on 
         Osaleb kaupade tarnimisel / teenuste osutamisel / maksete teostamisel lepingu alusel,
         e-poe käitamisteenuste ja muude e-poe käitamisega seotud teenuste osutamine,
         turundusteenuste osutamine.
            Vastutav töötleja ei kavatse edastada isikuandmeid kolmandale riigile (väljaspool ELi asuvale riigile) või rahvusvahelisele organisatsioonile.


Teie õigused

    Seaduses sätestatud tingimuste kohaselt on teil
         õigus tutvuda oma isikuandmetega vastavalt seaduse paragrahvile 21,
         õigus teie isikuandmete parandamisele vastavalt seaduse paragrahvile 22 või töötlemise piiramisele vastavalt seaduse paragrahvile 24,
         õigus isikuandmete kustutamisele vastavalt seaduse paragrahvile 23,
         õigus esitada vastuväiteid töötlemisele vastavalt seaduse paragrahvile 27,
         õigus andmete ülekantavusele vastavalt seaduse § 26,
    Teil on ka õigus esitada kaebus andmekaitseasutusele, kui te arvate, et teie õigust isikuandmete kaitsele on rikutud.

                                                             

Isikuandmete turvalisuse tingimused

    Vastutav töötleja kinnitab, et ta on võtnud kõik asjakohased tehnilised ja korralduslikud meetmed isikuandmete kaitsmiseks.
    Vastutav töötleja on võtnud tehnilised meetmed andmete säilitamise ja isikuandmete säilitamise tagamiseks paberkandjal.
    Vastutav töötleja kinnitab, et juurdepääs isikuandmetele on ainult vastutava töötleja poolt volitatud isikutel.

Lõppsätted

    Tellimuse esitamisega veebipõhise tellimisvormi kaudu kinnitate, et olete teadlik privaatsuspoliitikast ja nõustute sellega täielikult.
    Operaatoril on õigus neid tingimusi muuta. Ta avaldab privaatsuspoliitika uue versiooni oma veebisaidil ja saadab teile ka käesolevate tingimuste uue versiooni e-posti aadressile, mille olete vastutavale töötlejale esitanud.

 

Need tingimused jõustuvad 1.1.2019.